Information från Trafikcentralen
Skolskjuts läsår 2018/2019

Funktionshinder
Ansökan utifrån ev. funktionshinder ska vårdnadshavarna lämna in ny för varje läsår.
Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.
Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2017 för att
kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten.
Ansökan ska kompletteras med ett relevant utlåtande, mall finns här:
www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan–grundskola
Elever med funktionsnedsättning ska styrka funktionsnedsättningen med
relevant utlåtande vid varje ansökningstillfälle.
Utlåtande som styrkt elevens bestående nedsättning behöver ej
kompletteras för varje år om det tidigare inlämnats till oss på Antagningsenheten vid tidigare ansökan.

Växelvisboende
För elever med växelvisboende och ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.
Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.
Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2018 för att
kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten.

Ansökningsblanketten för skolskjuts
Blanketten finns på:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan–grundskola/