Kvalitetssäkring


För att säkerställa att alla elever i skolan och fritidsverksamheten får en likvärdig utbildning av hög kvalité arbetar vi ständigt med systematiskt kvalitetsarbete.

Det innebär att vi som arbetar med eleverna och ledningsgruppen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella kunskapsmålen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. 

Som stöd har vi skolverkets Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete, Kvalitetsarbete i praktiken och självskattningsverktyget BRUK. 

Övergripande frågor gällande kvalitet berörs även i gällande kollektivavtal, friskoleavtalet. 


Systematiskt förbättringsarbete


Som ett led i vårt systematiska förbättringsarbete utför vi bland annat:


 • Riskanalyser, en gång årligen samt inför större förändringar
 • Verksamhetsplan, årlig verksamhetsplan upprättas med kvalitativa och mätbara mål.
 • Egenkontroll bestående utav flera delar:
         - Egenkontroll
         - Internrevision
         - Medarbetarenkät
         - Uppföljning av åtgärdsplan
         - Elevenkäter
         - Föräldraenkäter
         - Avvikelse-och incidentrapportering, sammanställning och analys.
         - Klagomål och synpunkter, sammanställning och analys månatligen.
         - Lex Sarah

Systematiskt arbetsmiljöarbete


För Kajan friskola innebär systematiskt arbetsmiljöarbete att arbetsmiljöfrågor finns med som en naturlig del i arbetsplatsens dagliga verksamhet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar både analys utav fysiska och psykosociala förhållanden, med avsikten att fatta beslut och genomföra åtgärder som gör arbetsplatsen trygg och säker för både med­arbetare och elever. Viktigt för arbetsmiljöarbetet är att samtliga medarbe­tare är involverade i det fortlöpande arbetet för att säkerställa att arbetsmiljön håller den standard som eftersträvas. Vi följer arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.


Som ett led i vårt systematiska arbetsmiljöarbete utför vi bland annat:


 •        Arbetsplatsträffar
 •        Incidentrapportering
 •        Riskbedömning av elever (vid behov)
 •        Skyddsombudsmöten
 •        Skyddsrond
 •        KPI (nyckeltal sjukfrånvaro)
 •        Medarbetarenkät
 •        Handledning
 •        Medarbetarsamtal
 •        Personalmöte varannan vecka