Synpunkter och Klagomål
Om en elev eller förälder har klagomål på utbildningen finns olika möjligheter att framföra dessa. Om ett skriftligt eller muntligt klagomål lämnas till läraren ska detta vidarebefordras till rektor som sedan gör en rapport till huvudmannen. Rektorn kallar målsman och elev eller myndig elev till samtal.

I de fall det rör undervisningen hos en enskild lärare kallas även denna till mötet. Protokoll skrivs och en plan innehållande datum för återkoppling upprättas. Detta protokoll återrapporteras till huvudmannen.

Det går även att vända sig direkt till huvudmannen med synpunkter och klagomål, klicka då här.