Kajan Friskola

Vi bedriver skola, fritidsverksamhet och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS. Vi vänder oss till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). De skolformer som finns på skolan är grundskola, anpassad grundskola inom ämnen och ämnesområden (tidigare träningsskola) och anpassad gymnasieskola med det individuella programmet. Undervisningen vilar på en beteendeterapeutiskt grund enligt Tillämpad Beteende Analys (TBA).
Vi har cirka 90 elever på skolan.

Vår vision är att vara en skola som står för kvalitativ, evidensbaserad och individualiserad utbildning och metodik vilket utförs av kompetent och välutbildad personal.
All inlärning skall vila på en positiv grund där vi förstärker elevernas starka sidor och positiva förmågor. Alla elever ska känna att de lyckas och är duktiga. Genom att arbeta med Tillämpad Beteende Analys som är evidensbaserat och bygger på utvecklingspsykologiska principer, vill vi i ett livsperspektiv, uppnå en ökad möjlighet till inlärning och att hantera sina funktionshinder i vardagen.
Vi arbetar med att minimera beteendeproblem och att öka elevernas adaptiva förmågor (adaptiv förmåga är att kunna anpassa sig till omgivningens krav, praktiskt, kognitivt och socialt).

Skolan har kontinuerlig handledning och utbildning av bl.a. specialpedagoger, steg1-utbildad personal samt psykolog med långvarig erfarenhet av arbete med elever med NPF-problematik.

För varje elev upprättas åtgärdsprogram, socialutredning, en IUP (Individuell Utvecklings Plan) och ett skriftligt omdöme. Vi strävar efter att få en så åldersadekvat och optimal utveckling som möjligt i t ex skolämnen och fritidsintressen i ett livsperspektiv. Samarbetet mellan hem och skola är mycket viktigt.

Skolans lokaler finns i natursköna omgivningar i Ulleråkersområdet i Uppsala med stor skolgård och närhet till friluftsområden.