Aprendere Skolor

Kajan Friskola är en del av utbildningsföretaget Aprendere Skolor AB (publ.) som bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det finns idag 13 enheter inom Aprendere Skolor. Läs mer om Aprendere på www.aprendereskolor.se.

 

APRENDERES VISION

Vår vision är att möta våra elever på den nivå de befinner sig. Genom ett inspirerande lärande vill vi stötta eleverna i sin kunskapsutveckling. Under sin tid hos oss ska eleven utveckla en trygg identitet och förberedas för nästa steg i livet.

OM APRENDERE

Aprendere är ett utbildningsföretag med grundskolor, gymnasieskolor, HVB-hem med skola och HVB-hem. Våra verksamheter skiljer sig från varandra på flera sätt avseende inriktningar, elever, pedagogik och arbetssätt. Detta är stor styrka för oss, inte minst eftersom medarbetarnas skiftande kompetenser blir en spännande bas för kollegialt utbyte.
Trots sina olikheter har våra verksamheter även flera grundläggande egenskaper gemensamt. Vi kallar dessa kärnvärden och de presenteras nedan.

KÄRNVÄRDEN

Mångfald

Kulturen inom Aprendere skolor är öppen och välkomnande. Vi tror att en mångfald bland både elever och medarbetare vad gäller kön, ålder, sexuell läggning, religion och etnicitet berikar och utvecklar oss både som människor och professionellt.

Potential

Vi strävar ständigt efter att se till våra elevers individuella behov och vi arbetar för att tillmötesgå dem. Vi vet att varje elev har en inneboende potential som är långt större än eleven själv tror och vi ser det som vårt uppdrag att mejsla fram denna potential.

Flexibilitet

Våra verksamheters relativa litenhet möjliggör en flexibilitet som inte finns på samma sätt i större organisationer. Vår storlek gör att beslutsprocesser är snabba, vilket i sin tur möjliggör ett ständigt pågående förbättringsarbete på enheterna. Om något inte fungerar på ett önskvärt sätt är sträckan från problemformulering till åtgärd kort.

Gemenskap

Vi ser på varandra som en stor familj. Både elever och medarbetare ska känna sig hemmastadda. Vi ser efter varandra och håller våra dörrar öppna för att uppmuntra till kommunikation och samtal. Vår strävan är alltid att ha en personlig relation med både våra elever och deras vårdnadshavare.