Anpassad grundskola ämnesområden (tidigare träningsskola)

Varje elev har ett individuellt undervisningsprogram efter läroplan, kursplan och timplan utifrån den anpassade grundskolans ämnesområden. Tillsammans med föräldrar och personal planeras och utvärderas undervisningen regelbundet.

Arbetsformer och arbetssätt har sin grund i TBA (Tillämpad Beteende Analys) och varierar efter varje elevs behov. Undervisning i grupp sker där så är möjligt och i de ämnen/aktiviteter som eleven har möjlighet/förmåga att delta i.

Skolan ska sträva efter att uppmuntra alla former av kommunikation. För de som inte har ett talat språk används alternativa metoder för kommunikation, t ex PECS (the Picture Exchange Communication System).

Inlärningssituationer skapas i olika miljöer (incidental training). Social träning är ett viktigt inslag i undervisningen. Det är skolans mål att lära eleverna klara av livet i vardagen.

Undervisningsmaterialet individanpassas efter varje elevs utvecklingsnivå och generalisering sker i personer, miljö och material.

Skattning enligt ABLLS (the Assesement of Basic Language and Learning Skills som är ett pedagogiskt skattningsverktyg ) utförs minst en gång per år. ABLLS är ett mycket effektivt och mätbart verktyg att kartlägga och åskådliggöra elevernas kunskapsutveckling och för att lägga undervisningen på rätt nivå. Genomgång av resultat görs kontinuerligt på teammöten tillsammans med vårdnadshavare, personal och eventuellt ledsagare. Teammötena hålls fem gånger per läsår. Ett gemensamt förhållningssätt är en förutsättning för att få lyckade resultat i arbetet. Eleverna har kontaktböcker som en länk mellan hem och skola/boende/korttids/ledsagare.

Skolan arbetar aktivt för att lära eleverna att påverka sin situation. Helt enkelt att lära dem välja. Detta innebär ökade möjligheter för elever på en låg utvecklingsnivå att ha inflytande på sin undervisning, sin skoldag och i det långa perspektivet: sin livssituation. Några exempel kan vara att lära eleverna att be om rast/paus, hjälp, gå bort mm.