Grundsärskola med ämnen

Varje elev har ett individuellt undervisningsprogram efter läroplan, kursplan och timplan för grundsärskolan och där så är möjligt i vissa delar efter grundskolans. ”Läroplan för grundsärskolan 2011” är den läroplan som gäller för grundsärskolan. Tillsammans med föräldrar och personal planeras och utvärderas undervisningen regelbundet utifrån elevens behov och förmåga.

Vi arbetar med en positiv inlärningssituation för att motivera eleverna till ökad inlärning genom förstärkande konsekvenser t ex med hjälp av ”teckenekonomi”.  All undervisning i Praktiskt-Estetiska ämnen sker i grupp. För de som behöver finns möjlighet till individuell undervisning i teoretiska ämnen. Vi arbetar tematiskt inom olika områden.